Rodzaje cookies:

POLITYKA PRYWATNOŚCI - POSTANOWIENIA OGÓLNE:


Strona internetowa dostępna w domenie pomocdlasenioragdynia.pl oraz pomocdlaseniora.com (dalej Strona) stanowi własność firmy „Pomoc dla Seniora” Kamila Orzechowska-Wrzosek z siedzibą w Pogórzu, przy ul. Kościuszki 24/33, 81-198, posiadającej NIP: 958-154-95-99, REGON xxxxxxxx, (dalej Administrator).

Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem w rozumieniu treści niniejszej noty prawnej. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone, oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej noty prawnej. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 

 

Cookies :

W celu usprawniania korzystania ze Strony, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik przegląda Stronę. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie Użytkownika w przypadku kolejnych wejść na Stronę. Użytkownik ma jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na komputerze Użytkownika. Administrator jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do komputera Użytkownika może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.
Cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Strony.
Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.


Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:

1. Dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
2. Rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

3. Optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika;
4. Dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.
Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach: prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube; zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, Google Moja Firma; prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Instagram, Pinterest.com.

Na naszych stronach zamieszczone są też skrypty naszych Partnerów zewnętrznych, które również mogą przechowywać dane na twoim urządzeniu. Stosowane mechanizmy i zasady przechowywania mogą różnić się od tych, które są przewidziane w naszej Polityce prywatności i Polityce cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach poszczególnych Partnerów. Należą do nich między innymi:

Google (np. reklama i analiza; ustawienia reklam Google)

Facebook (np. reklama i analiza)

Możesz decydować o tym, czy i jakie pliki cookies chcesz przechowywać na swoim urządzeniu. Szczegóły na ten temat znajdziesz na stronie internetowej dostawcy Twojej przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony i świadczonych na niej usług.

 

Dane osobowe

Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa). Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. Ustawą z oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie) i jedynie w celu odpowiedzi na zadane za pośrednictwem w/w formularza kontaktowego pytanie oraz w celu realizacji zamówienia. W szczególności Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu). Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja zamówionej usługi nie jest możliwa bez ich podania. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Podmiot, któremu Administrator powierzył dane osobowe na zasadach opisanych powyżej jest uprawniony do dalszego ich powierzania do przetwarzania na warunkach i w celu identycznych jak wyżej określone. Użytkownik ma prawo do: I. uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe;
II. dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.
Administrator jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika przetwarza jego dane osobowe do celów marketingowych produktów bądź usług oferowanych przez podmioty trzecie.

Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem w rozumieniu treści niniejszej noty prawnej. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone, oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej noty prawnej. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator i dane kontaktowe administratora


Administratorem danych osobowych jest „Pomoc dla Seniora” Kamila Orzechowska-Wrzosek z siedzibą w Pogórzu, przy ul. Kościuszki 24/33, 81-198, posiadającej NIP: 958-154-95-99, REGON xxxxxxxx, (dalej zwany „Pomoc dla Seniora”). Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: pomocdlaseniora.gdynia@gmail.com.

 

Administrator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 

1. Obsługa zapytań przez formularz

2. Realizacja zamówionych usług

3. Prezentacja oferty lub informacji

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora:

 

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.

3. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

5.Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

- osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

- firma hostingowa,

- firmy obsługująca mailingi,

- firmy obsługująca komunikaty SMS,

- firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,

- kurierzy,

- ubezpieczyciele,

- kancelarie prawne i windykatorzy,

- banki,

- operatorzy płatności,

- organy publiczne.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 

- dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

- ich sprostowania,

- usunięcia,

- ograniczenia przetwarzania,

- oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych w Formularzu kontaktowym:


1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane osób korzystających z formularza kontaktowego są przetwarzane w celu właściwej obsługi Użytkownika oraz udzielenia mu odpowiedzi na pytanie na podstawie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz do obsługi Serwisu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące nam usługi na podstawie zawartych umów lub porozumień (usługi hostingu). Państwa dane mogą być także udostępnione na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Osobowych.

 

 


 


 

Polityka prywatności

 ▬

 Polityka prywatności

Pomoc dla seniora

Pomoc dla seniora Gdynia

  O nas 

Firma " Pomoc dla Seniora " powstała, by wspierać osoby starsze, schorowane i samotne oraz ich rodziny w zaspakajaniu codziennych istotnych potrzeb.  Nasze usługi cechuje wysoka jakość. Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie i uśmiech klienta.  Przede wszystkim uważnie słuchamy i nie bagatelizujemy problemów czy oczekiwań seniorów. 

  Gdzie działamy  

  Kontakt z nami  

" Pomoc dla Seniora " Kamila Orzechowska-Wrzosek

numer telefonu  +48 530 000 356

adres email   pomocdlaseniora.gdynia@gmail.com